top of page

KASUTUSTINGIMUSED

Etheligatt.ee kasutustingimused

 1. Etheligatt.ee  online treeningud (edaspidi Teenus) pakkujaks on Igatt ja Ko OÜ (edaspidi etheligatt.ee), registrikood: 10089934, aadress: Tähetorni tn 18, Harjumaa, e-posti aadress: etheligatt.info@gmail.com

 2. Teenust saab kasutada, liitudes meie kodulehel etheligatt.ee  välja toodud pakettidega

 3. Käesolevad Teenuse kasutamise tingimused (edaspidi Kasutustingimused) kohalduvad kõikidele isikutele, kes on etheligatt.ee veebikeskkonnast liitunud paketiga (edaspidi Klient).

 4. Teenuse kasutamiseks teostab klient liitumisavalduse, märkides enda ees-ja perekonnanime, e-posti aadressi, annab seejärel kinnituse Kasutustingimustega tutvumise ja aktsepteerimise kohta, pärast mida sisestab Teenuse eest tasumiseks maksekaardi andmed ning teostab esimese makse.

 5. Leping etheligatt.ee ja Kliendi vahel Teenuse kasutamiseks (edaspidi Leping) loetakse sõlmituks, kui Klient on täitnud liitumisavalduse, aktsepteerinud Kasutustingimused ning teostanud esmase püsimakse, kasutades deebet- või krediitkaardi makset. Lepingu osaks on Kasutustingimused ja Teenuse hinnakiri, millega Klient saab tutvuda etheligatt.ee veebikeskkonnas.

 6. etheligatt.ee-l on õigus igal ajal Kasutustingimusi ja Teenuse hinnakirja ühepoolselt muuta, teavitades muudatustest etheligatt.ee veebikeskkonnas vähemalt 14 päeva ette. Juhul, kui Klient muudatustega ei nõustu, on tal õigus Leping lõpetada. Juhul kui Klient Lepingut enne muudatuste jõustumist ei lõpeta, loetakse ta muudatustega nõustunuks ning lepinguline suhe jätkub muudetud tingimustel.
   

Teenuse eest tasumine

 1. Teenuse eest makstakse vastavalt Teenuse hinnakirjas toodud hinnale. Tasumine toimub vastava paketi ostmisel.

 2. Teenuse eest tuleb tasuda olenemata sellest, kas Klient teenust faktiliselt kasutab või mitte.

 3. Lepingu sõlmimisega annab Klient nõusoleku ja volitab etheligatt.ee kasutama ja töötlema (sh salvestama) tema poolt esitatud maksevahendi andmeid (sealhulgas maksekaardi numbrit, tüüpi, selle kehtivusaega ja autentsuskoode CVV/CVC) teostamaks ülekandeid Kliendi poolt valitud Teenuse eest tasumiseks vastavalt Lepingu tingimustele. Klient annab oma nõusoleku selleks, et etheligatt.ee annab tema maksekaardi andmete töötlemise ja ülekannete teostamise volitused kolmandale isikule ehk operaatorile, kes tegutseb etheligatt.ee ülesandel ja nimel. Klient on teadlik ja nõustub sellega, et mis tahes liiki teenuse ostmisel saab etheligatt.ee selliste maksete automaatse teostamise õiguse (sealhulgas operaatori vahendusel), ilma et tal oleks vaja Kliendi eraldi nõusolekut iga sellise tasu ülekandmiseks (välja arvatud juhul, kui konkreetse Teenuse eest tasumise reeglid näevad ette muud tasumise korda). etheligatt.ee ei kogu ega säilita maksekaardi andmeid.

 4. Igatt ja Ko OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Stripe, Inc.-le (stripe.com).

 5. Lepingu alusel tasumisele kuuluvad maksed loetakse nõuetekohaselt tasutuks alates hetkest, mil vastav summa on laekunud Igatt ja Ko OÜ Stripe kontole.

 6. Juhul, kui ülekande teostamise esimene katse ebaõnnestub (st krediidiasutuselt laekub keeldumine mis tahes põhjusel, sealhulgas vajalikus koguses rahaliste vahendite puudumise tõttu maksekaardiga seotud arveldusarvel), on etheligatt.ee-l õigus mitte pakkuda Teenust, mille eest Klient ei ole tasunud, kasutamine ja blokeerida Kliendi ligipääs privaatsesse Facebooki gruppi kuni vastava võlgnevuse täieliku kustutamiseni.

 7. Juhul kui Klient ei ole kasutanud Teenust etheligatt.ee-st mitte olenevatel põhjustel, ei kuulu teenustasu ei täielikule ega ka osalisele tagastamisele.

 

Lepingu tähtaeg ja lõpetamine

 1. Leping on kehtib vastavalt ostetud paketi perioodile

 2. Kliendil on õigus Leping lõpetada enne vastava paketi algust, selleks saatke vastav e-kiri aadressile etheligatt.info@gmail.com ning järgige Lepingu lõpetamiseks antud instruktsioone.

 3. Leping lõppeb koheselt, kui oleme kliendile sellest e-posti teel teada andnud. Lepingu lõpetamisel 14 päeva jooksu tagastatakse kliendile makstud tasu.

 4. Etheligatt.ee-l on olenemata põhjusest õigus Leping üles öelda teatades sellest Kliendile 30 päeva ette.


Teadete saatmine

 1. Kui Lepingus pole märgitud teisiti, siis etheligatt.ee edastab kõik Lepingu ja Kasutustingimustega seotud teated ja muu kirjavahetuse Kliendile kasutades liitumisavaldusel märgitud kontaktandmeid, eelkõige liitumisavaldusele märgitud e-posti aadressil.

 2. Teated ja muu kirjavahetus loetakse Kliendile kättetoimetatuks, kui edastamisest on möödunud viis (5) kalendripäeva.

 3. etheligatt.ee avaldab kõik üldised Teenustega seotud teated etheligatt.ee veebikeskkonnas.


Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

 1. Lepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 2. Kõik Lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel ja kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.


Isikuandmete töötlemine

 1. Etheligatt.ee töötleb Kliendi isikuandmeid oma veebilehel avaldatud privaatsustingimustes toodud tingimusel.


Kampaaniad ja soodustused

 1. Etheligatt.ee-l on õigus läbi viia kampaaniaid, mille käigus antavad soodustused kehtivad ainult kampaaniatingimustes määratud ajavahemikul ning laienevad vaid isikutele, kes vastavad kampaaniatingimustes toodud määratlusele.

 

Kui teil on küsimusi, siis võtke meiega ühendust, saates kiri etheligatt.info@gmail.com

bottom of page